Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 26 september 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.H.J.J. Luijten

Agendapunten

 1. 1

  Ingekomen documenten

  Onderwerp
  (Kenmerk: I 2024/274) VNG ledenbrief wijziging model APV
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4
  Mondelinge vragen aan het college
 5. 5
  Vaststelling besluitenlijst
 6. 6

  Ingekomen documenten

  Onderwerp
  (kenmerk I 2024/275) Kwartaaloverzicht Cultuurhuis en Bibliotheek
  (Kenmerk: I 2024/249) Cooplink Kennisnetwerk wooncoöperaties Opdracht coöperatief wonen aantrekkelijker maken
  (Kenmerk: I 2024/250) VNG Strafrechtelijk kader strafbare feiten jegens ambtsdragers en werknemers met publieke taak D/2024/664049
  (Kenmerk: I 2024/251) Raadsmemo Nieuwe locatie Wijkpunt en jongerenvoorziening Oosterwijk
  (Kenmerk: I 2024/252) Bestuursmededeling RAUM
  (Kenmerk: I 2024/253) Noodvoorziening Kenter Jeugdhulp D2024-658864
  (Kenmerk: I 2024/254) Raadsmemo explosief Marquette D2024-661423
  (Kenmerk: I 2024/255) Raadsmemo amendement locatie vuurwerk tijdens kermis D2024-661605
  (Kenmerk: I 2024/256) Raadsmemo MMW 8 mei toezegging aantal afkeuringen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur in 2023 D2024-658225
  (Kenmerk: I 2024/257) Toezicht op subsidies D2024-663676
  (Kenmerk: I 2024/258) VNG Modelverordening Antidiscriminatievoorziening
  (Kenmerk: I 2024/259) Brief Honden opvang en hotel doggyday
  (Kenmerk: I 2024/260) Memo Informeren Raad EIkenhof 2
  (Kenmerk: I 2024/261) Reactie Honden opvang en hotel doggyday
  (Kenmerk: I 2024/262) Team Sportservice Kennemerland jaarverslag
  (Kenmerk: I 2024/263) Raadsmemo Advies reikwijdte en detailniveau MER Heracless-Groen Staal
  (Kenmerk: I 2024/264) Raadsmemo Beantwoording schriftelijke vragen Heemskerk Lokaal met betrekking tot tijdelijke huisvesting Leonardus
  (Kenmerk: I 2024/265) Raadsmemo Eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage woningbouw 2024
  (Kenmerk: I 2024/266) Raadsmemo Stand van zaken Talentenpool
  (Kenmerk: I 2024/267) Raadsmemo Beantwoording schriftelijke vragen PVDA met betrekking tot Schimmelkroft
  (Kenmerk: I 2024/268) Raadsmemo Uitslag rechtszaak fraudeonderzoek
  (Kenmerk: I 2024/269) TenneT en Ministerie EZK - Informatiebrief over 380kV-netuitbreiding Noord-Holland Noord
  (Kenmerk: I 2024/270) Ontslagbrief raadslid Karel Rozemeijer
  (Kenmerk: I 2024/271) Vaststellen bestemmingsplan recreatiewoningen communicatieweg
  (Kenmerk: I 2024/272) ODIJmond concept begrotingswijziging 2025
  (Kenmerk: I 2024/273) Reactiebrief op zienswijze jaarstukken en begroting IJmond Werkt!
  (Kenmerk: I 2024/276) Raadsmemo Voortgang zwembad
  (Kenmerk: I 2024/277) Raadsmemo Jaarverslag 2023 en jaarplan 2024 Economische Samenwerking IJmond (ESIJ)
  (Kenmerk: I 2024/278) Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 84
  (Kenmerk: I 2024/279) Raadsmemo Tweede rapportage Programma Veilige en leefbare wijken
  (Kenmerk: I 2024/280) Raadsmemo Beantwoording schriftelijke vragen Heemskerk Lokaal digitale nieuwsbrief Ezelszoor
  (Kenmerk: I 2024/281) Raadsmemo toezeggingen evenementen
  (Kenmerk: I 2024/282) Handboeken uitleg NIS2-richtlijn
  (Kenmerk: I 2024/283) De wolf is gevaarlijk voor mens en dier en moet hier weg
  (Kenmerk: I 2024/285) Ingezonden brief Zienswijze indienen bestemmingsplan Kruipwilg 26
  (Kenmerk: I 2024/286) VPPG Algemene Wet Bestuursrecht
  (Kenmerk: I 2024/287): Raadsmemo informeren over afhandeling oordeel toezichthouder
  (Kenmerk: I 2024/288) Brief invalide parkeerplaats
  (Kenmerk: I 2024/289) Raadsmemo jaarverslag bezwaar- en beroepschriften en klachten 2023
  (Kenmerk: I 2024/290) Raadsmemo Nieuw maatregelenpakket Geluidshinder Schiphol
  (Kenmerk: I 2024/291) Raadsmemo Beantwoording Schriftelijke vragen HL Niet uitgevoerde unaniem aangenomen motie burgerinitiatieven 2022
  (Kenmerk: I 2024/292) Raadsmemo Programma centrum
  (Kenmerk: I 2024/293) Raadsmemo Sociaal Jaarverslag 2023 ter informatie Raad en OR
  (Kenmerk: I 2024/294) 5-maandsrapportage 2024 IJmond Werkt!
  (Kenmerk: I 2024/295) Recreatie Noord-Holland Jaarverslag 2023
  (Kenmerk: I 2024/296) Brief reactie wensen & opvattingen 80% versie MRA Agenda
  (Kenmerk: I 2024/297) Raadsmemo Democracity
 7. 7
  vaststellen lijst van moties
 8. 8
  Mededelingen
 9. 9
  Sluiting